Trene og lære den engelske uregelmessige verb konjugering i 4 trinn


Velg dine engelsk uregelmessige verb
Score : 0/0  

  • Aktiver cookies i alternativene for webleseren
  • Velg den engelske uregelmessige verb qui du ønsker å lære. For å velge et verb, klikker Above.
  • Du kan stave listen uregelmessige verb på engelsk infinitiv. Klikk på .
Infinitive Simple pastPast participleNorsk
1 keepkept kept (be)holde
2 swearswore sworn banne / sverge
3 bearbore born/borne bære
4 beginbegan begun begynne
5 paypaid paid betale
6 bindbound bound binde
7 bitebit bitten bite
8 blowblew blown blåse
9 becomebecame become bli
10 getgot got/gotten bli / få
11 bleedbled bled blø
12 bendbent bent bøye
13 burnburnt burnt brenne
14 bringbrought brought bringe / ta med seg
15 spendspent spent bruke / tilbringe
16 breakbroke broken bryte
17 bidbid/bade bid/bidden by
18 buildbuilt built bygge
19 splitsplit split dele / splitte
20 drinkdrank drunk drikke
21 dreamdreamt dreamt drømme
22 fallfell fallen falle
23 catchcaught caught fange
24 sweepswept swept feie
25 shedshed shed felle
26 stickstuck stuck feste / sitte fast
27 findfound found finne
28 flyflew flown fly
29 fleefled fled flykte
30 forbidforbade forbidden forby
31   undertakeundertook undertaken foreta
32 leaveleft left forlate
33 understandunderstood understood forstå
34 telltold told fortelle
35 breedbred bred føde/avle
36 freezefroze frozen fryse
37 burstburst burst gå i stykker
38 givegave given gi
39 hidehid hidden gjemme
40 makemade made gjøre / lage
41 forgetforgot forgotten glemme
42 slideslid slid gli
43 weepwept wept gråte
44 digdug dug grave
45 wearwore worn ha på seg / slite
46 dealdealt dealt handle
47 hanghung hung henge
48 holdheld held holde
49 leapleapt leapt hoppe
50 springsprang sprung hoppe
51 hearheard heard høre
52 castcast cast kaste
53 flingflung flung kaste
54 throwthrew thrown kaste
55 feelfelt felt kjenne / føle
56 buybought bought kjøpe
57 drivedrove driven kjøre
58   mowmowed mown klippe gress
59 kneelknelt knelt knele
60 comecame come komme
61 costcost cost koste
62 shrinkshrank shrunk krympe
63 creepcrept crept krype
64 grindground ground kverne / male
65 letlet let la
66 lendlent lent låne ut
67 learnlearnt learnt lære
68 teachtaught taught lære bort
69 leadled led lede
70 laylaid laid legge
71 leanleant leant lene
72 readread read lese
73 lielay lain ligge
74 runran run løpe
75 shutshut shut lukke
76 smellsmelt smelt lukte
77 feedfed fed mate / gi næring til
78 meanmeant meant mene / bety
79 loselost lost miste / tape
80 meetmet met møte
81 arisearose arisen oppstå
82 spoilspoilt spoilt ødelegge
83 thrustthrust thrust presse / stikke
84 riserose risen reise seg / stå opp
85 riderode ridden ride
86 ringrang rung ringe
87 shakeshook shaken riste
88 teartore torn rive i stykker
89 sowsowed sown
90 sawsawed sawn sage
91 seesaw seen se / forstå
92 sellsold sold selge
93 sendsent sent sende
94 setset set sette
95 putput put sette / legge
96 saysaid said si
97 sitsat sat sitte
98 hurthurt hurt skade
99 shineshone shone skinne
100 cutcut cut skjære
101 writewrote written skrive
102 shootshot shot skyte
103 beatbeat beaten slå
104 hithit hit slå
105 strikestruck struck slå
106 fightfought fought slåss / kjempe
107 quitquit quit slutte
108 speakspoke spoken snakke
109 sleepslept slept sove
110 seeksought sought søke
111 spillspilt spilt søle
112 eatate eaten spise
113 spreadspread spread spre
114 spitspat spat spytte
115 standstood stood stå
116 spellspelt spelt stave
117 stingstung stung stikke
118 stinkstank stunk stinke
119 stealstole stolen stjele
120 strivestrove striven streve
121 knitknit knit strikke
122 swingswung swung svinge
123 swimswam swum svømme
124 sewsewed sewn sy
125 singsang sung synge
126 sinksank sunk synke
127 taketook taken ta
128 drawdrew drawn tegne / trekke
129 thinkthought thought tenke / tro / synes
130 lightlit lit tenne / lyse opp
131 forgiveforgave forgiven tilgi
132 treadtrod trodden trå
133 windwound wound trekke opp
134 betbet bet vedde
135 wakewoke woken vekke
136 awakeawoke awoken vekke opp
137 choosechose chosen velge
138   upsetupset upset velte / forstyrre
139 weavewove woven veve
140 winwon won vinne
141 showshowed shown vise
142   knowknew known vite / kunne / kjenne
143 growgrew grown vokse
144 wringwrung wrung vri
e-verbs.com trenger deg!

e-verbs.com er et fransk nettsted. Den er oversatt av en automatisk kontrolløren.
Du kan hjelpe oss ved å forbedre oversettelsen.
Klikk på følgende link for å endre oversettelsen.
Takk for hjelpen!